BA fiets

SAFEBIKE BA FIETS - ALGEMENE INFORMATIE

Bepaalde elektrische fietsen hebben sinds de nieuwe wetgeving van 1/10/2016 een BA verzekeringsplicht.

De premie bedraagt 84 EUR/jaar ongeacht de waarde van de fiets.

In het algemeen definieert het Burgerlijk Wetboek de Burgerlijke Aansprakelijkheid als volgt:
"Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden."
Het benadrukt dus de termen 'fout' en 'schadevergoeding' en geeft aan dat iedere mens verantwoordelijk is voor zijn of haar daden en dat men de gevolgen voor zijn handelingen moet dragen.

De looptijd van deze overeenkomst bedraagt één jaar of een deel van een jaar.
Indien de overeenkomst werd afgesloten voor een periode van een jaar, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar vanaf de eerste vervaldatum, tenzij ze door een van de partijen werd opgeschort ten minste 3 maanden vóór de vervaldatum van de overeenkomst.
Indien de overeenkomst werd afgesloten voor een periode van minder dan een jaar, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar vanaf de eerste vervaldatum, tenzij ze door de verzekeringnemer werd opgezegd vóór de vervaldatum van de overeenkomst, zonder dat enige termijn in acht moet worden genomen.

Wordt gedekt, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van:
a) de verzekeringnemer;
b) de eigenaar, iedere houder, iedere fietser van de genoemde fiets en iedere persoon die door deze fiets wordt vervoerd;
c) de werkgever van de voornoemde personen wanneer zij van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal, geweldpleging of heling meester hebben gemaakt van de genoemde fiets, is echter niet gedekt.
De dekking van deze overeenkomst strekt zich uit, zonder dat hiervoor een aangifte vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer alsmede van diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de wettelijke leeftijd om deze fiets te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van fietser of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de fietser:

Voor schade ten gevolge van lichamelijk letsel is het bedrag van de dekking onbeperkt.
Voor materiële schade is de dekking beperkt tot:
a) 2.500 € per vervoerde persoon voor zijn kleding en persoonlijke bagage;
b) 100.000.000 € per schadegeval in alle andere gevallen.

Zijn van het recht op schadevergoeding uitgesloten:
a) de persoon die:
- voor de schade aansprakelijk is, behalve indien het de aansprakelijkheid voor andermans daad betreft;
- van alle aansprakelijkheid ontheven is op grond van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- van alle aansprakelijkheid ontheven is op grond van artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Het recht op schadevergoeding blijft evenwel verworven ten voordele van de gedeeltelijk aansprakelijke persoon tot beloop van het deel van zijn schade toe te schrijven aan een verzekerde.

b) de fietser van de genoemde fiets, voor zijn stoffelijke schade wanneer hij geen lichamelijke letsels heeft opgelopen.
Deze personen kunnen evenwel aanspraak maken op de vergoeding van hun stoffelijke schade, zelfs indien zij geen lichamelijke letsels hebben opgelopen, wanneer de aansprakelijkheidsvordering gesteund is op een gebrek van de genoemde fiets.

Zijn van de verzekering uitgesloten:
a) schade veroorzaakt door fietsen met trapondersteuning die snelheden van meer dan 45 km/u mogelijk maakt;
b) schade aan de genoemde fiets;
c) schade aan goederen die door de genoemde fiets worden vervoerd, tenzij wat voorzien is in artikel 5, a);
d) schade die niet het gevolg is van het gebruik van de genoemde fiets, maar enkel te wijten is aan de vervoerde goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer;
e) schade die voortvloeit uit het deelnemen van de genoemde fiets aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe van overheidswege verlof is verleend;
f) schade die vergoed wordt overeenkomstig de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie.

Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden aangegeven aan Aedes of aan elk met dat doel in de Bijzondere voorwaarden aangewezen persoon. Deze verplichting rust op alle verzekerden, van wie de aansprakelijkheid betrokken kan zijn.
De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval, de naam, de voornaam en de woonplaats van de getuigen en de benadeelden vermelden.
De verzekeringnemer en de overige verzekerden verschaffen Aedes of elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon zonder verwijl alle door haar gevraagde nuttige inlichtingen en documenten.
Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten moeten door de verzekerde aan Aedes of elke met dat doel in de Bijzondere voorwaarden aangewezen persoon bezorgd worden binnen 48 uur nadat zij aan de verzekerde werden afgegeven of betekend.

Algemene voorwaarden : Download hier
Aanvraagformulier : Download hier