Fietsbijstand

"SAFEBIKE ASSISTANCE" FIETSBIJSTAND - FAQ

Welk nummer moet ik bellen in geval van pech ?
UNIEK OPROEPNUMMER (24u op 24, 7d op 7): 04/340 56 24 (Nederlandstalig) of 04/340 56 23 (Franstalig) en U moet U aanmelden met het contractnummer MV33018133.
Het contractnummer MV33018133 is hetzelfde contractnummer voor alle verzekerden die een Safebike omnium fietsverzekering hebben.
Tip: bewaar dit nummer onmiddellijk in uw GSM. Zo hebt U dit nummer altijd bij de hand !!!

Prijs?
Is inclusief de betaalde premie van de Safebike Omniumverzekering.

Welke gegevens heeft de wegenwachter nodig ?
U moet tegen de telefonost(e) zeggen dat U een Safebike fietsverzekering heeft.
Ook moet U de plaats van de panne aangeven en de plaats aangeven waar men naar toe moet gebracht worden (start- of vertrekadres).
Opgelet: de pechlocatie moet bereikbaar zijn voor een interventievoertuig.

Wanneer wordt bijstand verleend?
De waarborg is van toepassing bij technische of wettelijke immobilisatie door pech, lekke banden, batterijproblemen, vandalisme, (poging tot) diefstal en ongeval.
Safebike Assistance wordt enkel verleend indien de bestuurder aanwezig is bij zijn fiets en de fiets zich bevindt op een weg die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig van de pechverhelper.

Welke bijstand wordt er verleend?
Bijstand 24/24 en 365 dagen.
- Bij panne en na contact met de helpdesk via het noodnummer 04/340 56 24 (Nederlandstalig) of 04/340 56 23 (Franstalig) en U moet U aanmelden met het contractnummer MV33018133, zal de interventiewagen indien mogelijk binnen de 60 minuten ter plaatse zijn.
Indien mogelijk zal de herstelling ter plaatse worden uitgevoerd, zo niet zie hier verder bij a) en b).
- Dekking geldt vanaf 1 km van het startadres (het woonadres, het werk- of schooladres, het vakantieadres, 2de verblijfplaats, de vertrekplaats (wagenparking of treinstation) van een dagtrip of van woon-werkverkeer.
a) Indien de panne zich voordoet binnen een straal van 50 km vanuit het startadres zal de begunstigde weer naar zijn vertrekpunt gebracht worden en het rijwiel naar de dichtstbijzijnde Dynamo Retail Group lid of andere dichtstbijzijnde fietswinkel gebracht worden.
Desgewenst verder naar een andere bestemming of werkadres binnen dezelfde straal van 50 km.
b) Indien de panne zich voordoet buiten de straal van 50 km vanuit het startadres zal de begunstigde met rijwiel daar naar de dichtstbijzijnde Dynamo Retail Group lid of andere dichtstbijzijnde fietswinkel gebracht worden.
In geval van een dagexcursie op verplaatsing of bij woon-werkverkeer kan de begunstigde desgewenst ook naar zijn/haar vertrekpunt van die excursie/tussenstop van woon-werkverkeer gebracht worden, zijnde parkingplaats van wagen, bus- of treinstation, indien dit ook binnen de straal van 50 km van de plaats van panne is.
In geval echter van (lichte) lichamelijke schade, totaal verlies van het rijwiel of diefstal wordt de begunstigde naar dit vertrekpunt gebracht ondanks de afstand.
- Een eventuele medefietser wordt desgewenst ook meegenomen.

Wie kan gebruik maken van deze bijstandspolis?
Elke bestuurder van een aangesloten fiets, door een erkende Biretco lid afgesloten "Omnium" Safebike Fietsverzekering en waarbij het merk van de fiets, model en framenummer via elektronische weg werd aangemeld door een erkende Dynamo Retail Group lid waar u de fietsverzekering afsloot.
De bestuurder van een verzekerde fiets kan gebruik maken van deze bijstandspolis voor zover hij geïmmobiliseerd is volgens de voorwaarden van “Safebike Assistance”.
De pechverhelper kan het merk van de fiets, model en framenummer van de fiets en uw identiteitskaart vragen.
Indien bovenstaande gegevens niet overeenkomen met de doorgegeven informatie via uw fietshandelaar, kan de interventie aangerekend worden.

Welke soorten fietsen vallen onder de Safebike fietsbijstand?
Voor alle soorten van fietsen, e-bikes, e-scooters, 3wielers en bakfietsen.

Wat zijn de sterke punten van de Safebike Fietsbijstand?
Voor elke fiets overal in gans België en tot maximaal 30 km in onze buurlanden vanuit het vertrekpunt in België vanaf 1 km afstand van de woonplaats.
Er is geen beperking op leeftijd van de fiets.
Het aantal interventies per jaar is onbeperkt.
Alle tussenkomsten worden uitgevoerd door goed opgeleide wegenwachters.

Geografische dekking?
De Geografische dekking reikt binnen gans België en tot maximaal 30 km in onze buurlanden vanuit het vertrekpunt in België vanaf 1 km afstand van de woonplaats.

Aanvang en geldigheidsduur van de bijstand?
Afhankelijk van de looptijd van de afgesloten "Omnium" Safebike fietsverzekering.
De fietsbijstand gaat in vanaf de eerstvolgende dag na verkoop. De looptijd van de fietsbijstand kan niet tijdelijk worden opgeschort, maar is wel overdraagbaar bij verkoop.
De geldigheid is gebonden aan het merk van de fiets, model en het framenummer en niet aan de bestuurder. Een gedeeltelijke terugbetaling van de premie is niet mogelijk, om welke reden dan ook.

Voorwaarden ?
- De houder/begunstigde van het SAFEBIKE ASSISTANCE certificaat verklaart hierbij dat de fiets technisch en wettelijk in orde is en regelmatig wordt onderhouden.
- SAFEBIKE ASSISTANCE zal haar diensten verlenen in goed overleg, op plaatsen die vrij en wettelijk toegankelijk zijn voor de interventiewagen en binnen een redelijke termijn (45 minuten is de betrachtings- verbintenis) en voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden zoals overmacht (zoals o.a. omleidingen, optochten/ betogingen, omleidingen, weg- of verkeersblokkeringen of extreme weersomstandigheden) dit niet bemoeilijken of verhinderen.
- SAFEBIKE ASSISTANCE is behalve voor eigen tekortkomingen en fouten niet aansprakelijk voor niet-uitvoering, vertragingen of schade en letsel die een gevolg zijn van overmacht of tekortkomingen of fouten door derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden.
- De begunstigde zal bij oproep naar het noodnummer (zie certificaat) het volgende doorgeven: zijn polisnummer (zie certificaat), naam, postcode, woonplaats, plaats van panne en afhankelijk van a) of b) onder Artikel 3 hierboven de plaats aangeven waar men naar toe moet gebracht worden (start- of vertrekadres).
- Het SAFEBIKE ASSISTANCE certificaat is persoonsgebonden en enkel overdraagbaar mits akkoord van Equinox C&M BVBA.
Bij verlies kan de houder een duplicaat aanvragen bij Equinox C&M BVBA. De dekking blijft ondertussen geldig.
- Het SAFEBIKE ASSISTANCE certificaat staat op naam van de begunstigde en geeft recht op pechhulp voor de fiets omschreven op het fietsbijstandscertificaat. Wijzigingen moeten onmiddellijk aan Equinox C&M BVBA worden doorgegeven.
- SAFEBIKE ASSISTANCE is vrij in de keuze van diegenen die voor de hulpverlening worden ingeschakeld.
- De pechhulp wordt verleend 24 uur per dag, 7 dagen per week, in het hierboven bepaald ’repatriëringsgebied’. Pechhulp wordt uitsluitend geboden aan de houder/begunstigde, met fiets zoals deze met naam vermeld staat op het geldige SAFEBIKE ASSISTANCE certificaat.
De houder/ begunstigde moet op vraag van de pechverhelper een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
- Bij misbruik zal de volledige kost van de interventie onvoorwaardelijk aangerekend worden aan de pleger samen met een administratieve boete van 50 €.

Uitsluitingen?
- Deelname aan wedstrijden of door derden georganiseerde fietstochten.
- Een rijwiel dat bij de fietshersteller staat.
- Bij verlies van de slotsleutels.
- Diefstal of vandalisme zonder aangifte bij de politie.
- Een vooraf onvoldoende opgeladen accu van een e-bike.
- Een vooraf reeds bestaand defect.
- Een opzettelijk veroorzaakt defect
- Panne ten gevolge van nalatigheid van het onderhoud. Dit ter beoordeling door SAFEBIKE ASSISTANCE, de pechverhelper of de fietshersteller.
- Prijs van wisselstukken en alle kosten van de fietshersteller
of eventuele andere ingeroepen hulp buiten SAFEBIKE ASSISTANCE.

Verplichtingen van de verzekerde?
De verzekerde verbindt er zich toe zijn medewerking te verlenen aan de administratieve formaliteiten en verplichtingen die noodzakelijk zijn om de gevraagde bijstand te kunnen uitvoeren en ons juist te informeren over het verzekerde schadegeval.