E-bikegarantie

SAFEBIKE E-BIKEGARANTIE – ALGEMENE INFORMATIE

Powered by CarGarantie

Meer informatie vindt U op de microsite https://www.cargarantie.info/nl/safebike/

Wilt u uw klanten langdurig aan u binden en de waarde van uw e-bikes verhogen?
Dan hebt u met de E-BikeGarantie een instrument in handen dat u daarbij ondersteunt.
Het verzekeringsproduct beschermt uw klanten tegen onverwachte kosten zoals bijvoorbeeld een defecte motor, die het hart vormt van elke e-bike. Deze volledige bescherming biedt een optimale dekking voor bijna alle belangrijke onderdelen van een e-bike, met een paar uitzonderingen zoals bijvoorbeeld slijtage onderdelen (banden, ketting, enz.). De reparatiekostenverzekering geeft blijk van uw kwaliteitsbelofte en draagt bij aan de waardevastheid van uw e-bikes. Zo zorgt u voor tevredenheid bij uw klanten, hetgeen leidt tot vervolgopdrachten. Vanwege de overdraagbaarheid bij verkoop biedt de E-BikeGarantie u ook de mogelijkheid nieuwe klanten voor uw onderneming te winnen en hun vertrouwen te bevorderen. Uw klanten hebben bovendien de mogelijkheid de verzekering elk jaar te verlengen – tot het vijfde jaar na de aankoopdatum. Zo profiteert u ook achteraf van al deze positieve aspecten en onderscheidt u zich van de concurrentie.
Hieronder vindt u alle belangrijke informatie over het verzekeringsproduct, zodat u uw klanten optimaal kunt informeren en adviseren.

Pemie/jaar: 99€ inclusief taksen en kosten
Looptijd maximaal 3 jaar.

Voordelen voor de fietshandelaar
• Verkoopargument: de E-BikeGarantie verhoogt de waarde van e-bikes op lange termijn en biedt de klant een extra stimulans om te kopen.
• Klantenbinding: maak gebruik van de E-BikeGarantie om het contact met uw klanten uit te breiden (bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsovereenkomst, door een reeks service- afspraken of vervolgopdrachten).
• Vermindering van coulancerisico’s en risico’s op defecten.
• Benutting van de werkplaatscapaciteit in geval van een reparatie.

Voordelen voor de eindklant (verzekerde)
• Verlenging van de E-BikeGarantie tot maximaal vijf jaar – uitgebreide bescherming tegen reparatiekosten in deze periode.
• Niet alleen reserveonderdelen, maar ook de reparatiekosten (arbeidskosten) maken deel uit van de verzekering.
• Waardestijging bij de verkoop van de e-bike.

Inhoud van de verzekering
Afsluiting
De E-BikeGarantie kan uitsluitend binnen de fabrieksgarantie (2 jaar) worden afgesloten.
De datum van eerste verkoop moet in het contract worden ingevuld. Begin van de E-BikeGarantie is de eerste dag na afloop van de fabrieksgarantie.
De contracten worden via de fietshandelaar afgesloten.
Een uitgeprint exemplaar dient aan de klant te worden overhandigd; een ondertekend exemplaar dient door de dealer te worden bewaard.
Bij niet-nakoming van de acceptatierichtlijnen is de verzekeraar gerechtigd om van de contractpartner een vergoeding te verlangen voor eventuele door de verzekeraar betaalde afhandelingskosten.

Uitsluitingen
Er kan geen E-BikeGarantie worden verleend voor e-bikes:
• met een verkoopprijs van meer dan 10.000 euro
• die een grotere motorondersteuning hebben dan voor 45 km/h
• die ouder zijn dan 2 jaar vanaf de verkoopdatum
• die commercieel worden gebruikt
• die voor wedstrijden (amateurs/profsport) worden gebruikt
• voor scooters en brommers

Dekking
Vergoed worden reparatiekosten en kosten van vervangende onderdelen van de e-bike.
De E-BikeGarantie omvat alle componenten van de in de koopovereenkomst beschreven e-bike, met uitzondering van een niet door de fabrikant te leveren meeruitvoering en van onderdelen die onderhevig zijn aan verhoogde natuurlijke slijtage.
De E-BikeGarantie dekt niet de kosten voor bedrijfsstoffen zoals olie, hydraulische vloeistoffen, vetten, schoonmaakmiddelen en voor indirecte en directe gevolgschade (bijvoorbeeld transportkosten, parkeerkosten, vrachtkosten, kosten voor de huur van een vervangende fiets, verwijderingskosten, schadeloosstelling voor niet genoten gebruik, gevolgschade aan niet verzekerde componenten).
De in de verzekeringsdekking opgenomen arbeids- en materiaalkosten worden vergoed.
Indien de accu volledig uitvalt, worden de kosten voor een nieuwe accu als volgt betaald – “nieuw voor oud”:
• 60% vanaf het begin van het derde gebruiksjaar
• 40% vanaf het begin van het vierde gebruiksjaar
• 20% vanaf het begin van het vijfde gebruiksjaar

Uitzonderingen – niet verzekerd zijn:
• slijtage onderdelen (zoals aandrijfriemen, accu’s, remblokjes en -schijven, remvoeringen, remtrommels, kettingen, lampen, pignons, banden en slangen)
• batterijlader en laadkabel
• reparaties waarvoor garantieclaims tegen de fabrikant of dealer bestaan
• accessoires (ook range extender of extra accu’s)
• ongevallen, vallen, normale slijtage, gebreken door eigen schuld, corrosie.

Looptijden van de E-BikeGarantie
De polissen zijn voor een looptijd van 1 jaar die maximaal 2 maal kunnen verlengd worden (= maximum 3 jaar).
De verzekering gaat in vanaf de op het verzekeringscertificaat vermelde begindatum voor een looptijd van 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar tenzij één der partijen het minstens 3 maanden voor het einde van de lopende periode opzegt per aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs.
Met de E-BikeGarantie by CarGarantie is de e-bikekoper vanaf de aankoopdatum gedurende maximaal vijf jaar beschermd tegen reparatiekosten.
Deze periode bestaat uit de tweejarige fabrieksgarantie en de E-BikeGarantie (maximum 3 jaar).
Deze kan binnen de looptijd van de fabrieksgarantie worden afgesloten.
De E-BikeGarantie by CarGarantie is aan de e-bike gebonden en gaat in geval van doorverkoop over op de nieuwe eigenaar.

Herstelling
In geval van een reparatie informeert de fietshandelaar voor uitvoering van de reparatie de verzekeraar over de omvang van de reparatie en vraagt vooraf zijn akkoord.
In principe rekent de verzekeraar de reparatie die onder de verzekeringsplicht valt, direct af met de werkplaats die de reparatie heeft uitgevoerd, zonder dat de koper hiervoor een voorschot hoeft te betalen. In geval van een betaald voorschot rekent de verzekeraar de kosten die onder de verzekeringsplicht vallen, direct af met de koper.

Algemene Voorwaarden: download hier
Folder: download hier
Flyer: download hier