Fietsverzekering

SAFEBIKE FIETSVERZEKERING - ALGEMEEN

2 FORMULES

1) OMNIUM OF ALLE RISICO'S
> Verzekerd tegen diefstal en alle materiële schade en/of verliezen welke ook de oorzaak van weze.
> Er moet geen tegenpartij betrokken zijn bij de schade.
Vb. U rijdt tegen een boom, valt en er is schade aan de fiets. Wij vergoeden de schade aan de fiets.
> Tweedehandse (of gebruikte) fietsen zijn uitgesloten en kunnen niet gedekt worden onder de Omnium verzekering
> Fietsbijstand zit automatisch in de omniumdekking.

2) DIEFSTAL
> Diefstal van een volledige fiets en de schade aan deze fiets als gevolg van de diefstal.
> Er wordt geen dekking verleend voor de diefstal van accessoires of individuele onderdelen.
> Schade ten gevolge van een poging tot diefstal is uitgesloten.
> Tweedehandse of gebruikte fietsen tot 3 jaar oud kunnen enkel tegen diefstal worden verzekerd. Tweedehandse of gebruikte fietsen ouder dan 3 jaar worden niet verzekerd.

De dekking is steeds onderhevig aan de voorwaarden en beperkingen zoals vermeld in huidige algemene voorwaarden.

VOORWAARDEN VOOR BEIDE DEKKINGEN
LOOPTIJD
De polissen zijn voor een looptijd van 1 jaar
De verzekering gaat in vanaf de op het verzekeringscertificaat vermelde begindatum voor een looptijd van 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar tenzij één der partijen het minstens 3 maanden voor het einde van de lopende periode opzegt per aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs.

PREMIES EN VOORWAARDEN
Alle fietsen hebben dezelfde verzekeringsvoorwaarden en dit tot een maximum verzekerde waarde van 25.000 EURO (inclusief BTW).
De premie voor elektrische fietsen is verschillend (goedkoper) dan voor koers-, en racefietsen, mountainbikes, stadsfietsen edm …
U kunt uw premie op onze website berekenen (zie 'bereken hier je prijs').

NIET ENKEL DE FIETS MAAR OOK DE ACCESSOIRES ZIJN MEEVERZEKERD
Een accessoire is de aan de fiets bevestigde extra onderdeel (al dan niet schroefvast). Een scherm (al dan niet afhaalbaar) die met een fiets geleverd wordt maakt integraal deel uit van de fiets en wordt niet beschouwd als een accessoire.
Bijgevolg is de materiële schade en de diefstal van deze schermen gedekt onder de verzekeringsvoorwaarden.
Deze kunnen optioneel meeverzekerd worden zolang ze vermeld staan op de aankoopfactuur en hun prijs opgenomen is in de verzekerde waarde.

VRIJSTELLING (EIGEN RISICO)
Voor totaal verlies en diefstal van een volledige fiets is er GEEN vrijstelling.
Voor alle andere schades is er een forfaitaire vrijstelling van 25 EUR.

AFSHRIJVING
Er is GEEN afschrijving van toepassing.
De factuurwaarde wordt 100% terugbetaald gedurende de ganse looptijd van de verzekering.

UITSLUITINGEN
Van de dekking is uitgesloten:
1) Bij de “diefstal” verzekering: schade ten gevolge van een poging tot diefstal.
2) Schade ontstaan door bedrog of opzet van de verzekerde of iemand die bij de uitkering belang heeft.
3) Schade ten gevolge van diefstal indien de fiets niet werd afgesloten met het op de verzekeringspolis vermelde veiligheidsslot.
4) Herstelkosten van slijtage en schade door waardevermindering.
5) Schade te wijten aan fabricage-, ontwerp- of constructiefouten.
6) Lekke banden en diefstal van of schade aan niet bevestigde (niet schroefvaste) accessoires zoals, doch niet beperkt tot, gps-toestellen, boordcomputers, acculaders e.d.m…
7) Schade ontstaan door radioactieve besmetting, door chemische, biologische, biochemische en elektromagnetische wapens en abandonnement van radioactieve goederen.
8) Schade, verliezen en/of kosten ontstaan door neming, verbeurdverklaring en welk ander voorval ook, die het gevolg zijn van contrabande, verboden handel of sluikhandel.
9) De contractuele en/of de extra-contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde voortvloeiend uit schade en/of verliezen hoe dan ook veroorzaakt door de verzekerde goederen en zaken.
10) Schade, verliezen en/of kosten die rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt worden door of ontstaan uit terrorisme, oorlog, staking, oproer, daarin begrepen burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer al dan niet gepaard gaande met opstand tegen het gezag, volksoploop, lock-out of onlusten voortkomend uit arbeidsgeschillen.
11) De onrechtstreekse schade, verliezen en/of kosten zelfs ten gevolge van een verzekerd gevaar.

DEKKING IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, NOORWEGEN EN ZWITSERLAND.

WAAR KAN DE VERZEKERDE EEN KLACHT NEERLEGGEN?
De verzekerde heeft de mogelijkheid om elke klacht betreffende onderhavig contract te sturen naar:
• Polygon-cs, Corporate & Specialty c/o ERGO Versicherung AG (Gateway House, Brusselstraat 59, unit 3/B2, 2018 Antwerpen, Tel: +32 3 345 90 00, Email: info@polygon-cs.com)
• hetzij Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel (Tel: + 32 2 547 58 71, Fax: + 32 2 547 59 75).

RECHTSMACHT?
Elk geschil over deze verzekering zal aan de op de woonplaats van de verzekerde bevoegde rechtbank worden voorgelegd.
Wet van 8 december 1992 - bescherming persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens die in dit document vermeldt worden, zullen worden ingezameld in bestanden met het oog op het beheer van het contract.
De Belgische wetgeving, onder andere de Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014, is van toepassing op dit contract.

WIE IS DE VERZEKERAAR?
ERGO Versicherung AG (Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf, Duitsland) 100%
Vennootschap naar Duits recht met een kapitaal van € 78.673.606 geregistreerd bij het Handelsregister Düsseldorf onder nummer HRB 36466 vertegenwoordigd door haar filiaal:
ERGO Versicherung AG, Bijkantoor Frankrijk, 21 Boulevard Haussmann, 75009 Parijs)
geregistreerd bij het Handelsregister van Parijs onder het nummer 819 062 548.

De fietsverzekeringen vallen onder Tak 16.

Algemene voorwaarden : Download hier
Conditions Générales : Télécharger ici

Equinox C&M BVBA, Terlindenhofstraat 36, 2170 Merksem.
Tel: 03/225.10.56 – Email: info@equinoxinsurance.be