Fietsverzekering

SAFEBIKE FIETSVERZEKERING - SCHADE

ALGEMENE INFORMATIE

1) De verzekeraar vergoedt de schade met inachtneming van de vrijstelling.
2) Indien de gestolen fiets voor de levering van de vervangende fiets wordt teruggevonden is de verzekerde verplicht de teruggevonden fiets terug te nemen binnen de 30 dagen na de vastgestelde diefstal.
3) Indien vergoeding heeft plaatsgevonden en de gestolen fiets wordt teruggevonden, is de verzekerde verplicht dit aan te geven aan Equinox C&M BVBA en de teruggevonden fiets af te staan aan de verzekeraar.
4) Bij totaal verlies zal de verzekeraar slechts 1 keer een vergoeding in natura uitkeren door levering van een nieuwe gelijkaardige en/of gelijkwaardige fiets tot maximaal de verzekerde waarde.
De levering gebeurt via de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeldt staat.
5) Bij materiële schade worden de herstellingskosten en vervanging van accessoires vergoed tot maximaal de verzekerde waarde met inachtneming van de vrijstelling. Bedragen de herstellingskosten meer, dan is er sprake van totaal verlies. De herstelling zal gebeuren door de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat.
6) Subrogatie: Door betaling van de schade treedt de verzekeraar in alle rechten en vorderingen van de begunstigde tot het bedrag van de vergoeding. Met het verzekeringscertificaat verleent de verzekerde ons het recht om ten opzichte van de aansprakelijke alle bewarende maatregelen te nemen.
7) Expertise: Voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgelegd, zal deze door een door Equinox C&M BVBA, voor rekening van de verzekeraar, te benoemen deskundige worden vastgesteld. De beschadigde stukken dienen ter beschikking te worden gehouden tot een onderling akkoord is bereikt.

Er is geen afschrijving van toepassing bij een schade uitkering !!!
De factuurwaarde wordt 100% terugbetaald gedurende de ganse looptijd van de verzekering.

Schadedossiers kunnen opgestuurd worden naar:
Equinox C&M BVBA, Terlindenhofstraat 36, 2170 Merksem.
Tel: 03/225.10.56 – Email: info@equinoxinsurance.be

PROCEDURE IN GEVAL VAN SCHADE
1) De verzekerde is verplicht om in geval van schade de omvang van deze schade zo veel mogelijk te beperken.
2) De verzekerde is verplicht om zo snel als redelijkerwijze mogelijk, bij voorkeur binnen een termijn van 5 dagen, na diefstal van of bij schade aan zijn verzekerde fiets:
- De diefstal of schade aan te geven bij de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of bij Equinox C&M BVBA (Terlindenhofstraat 36, 2170 Merksem, Tel: +32 3 225 10 56,
e-mail: info@equinoxinsurance.be).
- Bij diefstal kennis te geven aan de lokale politie en een ‘attest van diefstal’ of soortgelijk document met vermelding van het merk en framenummer van de gestolen fiets te willen bezorgen aan de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of aan Equinox C&M BVBA.
- De fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of Equinox C&M BVBA meteen in kennis te stellen indien de gestolen fiets is teruggevonden.
- Alle ontvangen documenten welke betrekking hebben op de schade onmiddellijk op te sturen naar de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of naar Equinox C&M BVBA.
Indien de fietshandelaar niet meer zou bestaan of geen lid meer zou zijn van Dynamo Retail Group, dient de verzekerde de schade aan te geven bij Equinox C&M BVBA.

Indien de verzekerde nalaat gevolg te geven aan de in huidig artikel vermelde verplichtingen, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie ten belope van het door hem geleden nadeel.

SCHADEREGELING
1) De verzekeraar vergoedt de schade met inachtneming van de vrijstelling.
2) Indien de gestolen fiets voor de levering van de vervangende fiets wordt teruggevonden is de verzekerde verplicht de teruggevonden fiets terug te nemen binnen de 30 dagen na de vastgestelde diefstal.
3) Indien vergoeding heeft plaatsgevonden en de gestolen fiets wordt teruggevonden, is de verzekerde verplicht dit aan te geven aan Equinox C&M BVBA en de teruggevonden fiets af te staan aan de verzekeraar.
4) Bij totaal verlies zal de verzekeraar slechts 1 keer een vergoeding in natura uitkeren door levering van een nieuwe gelijkaardige en/of gelijkwaardige fiets tot maximaal de verzekerde waarde.
De levering gebeurt via de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeldt staat.
5) Bij materiële schade worden de herstellingskosten en vervanging van accessoires vergoed tot maximaal de verzekerde waarde met inachtneming van de vrijstelling. Bedragen de herstellingskosten meer, dan is er sprake van totaal verlies. De herstelling zal gebeuren door de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat.
6) Subrogatie: Door betaling van de schade treedt de verzekeraar in alle rechten en vorderingen van de begunstigde tot het bedrag van de vergoeding. Met het verzekeringscertificaat verleent de verzekerde ons het recht om ten opzichte van de aansprakelijke alle bewarende maatregelen te nemen.
7) Expertise: Voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgelegd, zal deze door een door Equinox C&M BVBA, voor rekening van de verzekeraar, te benoemen deskundige worden vastgesteld. De beschadigde stukken dienen ter beschikking te worden gehouden tot een onderling akkoord is bereikt.