Fietsverzekering

SAFEBIKE FIETSVERZEKERING - FAQ

Welke soorten fietsen kunnen verzekerd worden ?
Alle soorten fietsen.
De premies of voorwaarden zijn dezelfde voor alle soorten fietsen.
De verzekerde waarde per fiets is maximum 25.000 EURO (inclusief BTW).

Wordt mijn fietsverzekering automatisch verlengd ?
De verzekering gaat in vanaf de op het verzekeringscertificaat vermelde begindatum voor een looptijd van 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar tenzij één der partijen het minstens 3 maanden voor het einde van de lopende periode opzegt per aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs.

Kan een gebruikte fiets nog verzekerd worden ?
Fietsen of rijwielen tot 1 jaar oud kunnen nog in Omnium verzekerd worden.
Fietsen of rijwielen tot 3 jaar oud kunnen nog enkel tegen diefstal verzekerd worden.

Welk is de verzekerde waarde ?
De betaalde aankoopprijs inclusief BTW (indien niet recupereerbaar) en optioneel de waarde van de schroefvaste accessoires.
De gegeven kortingen worden niet meegerekend in de verzekerde waarde.
De verzekerde kan de waarde van de schroefvaste accessoires mee opnemen in de verzekerde waarde. Dewelke niet zijn opgenomen in de verzekerde waarde zijn niet gedekt.

Wat zijn accessoires en kunnen deze meeverzekerd worden ?
Een accessoire is de aan de fiets bevestigde extra onderdeel (al dan niet schroefvast). Een scherm (al dan niet afhaalbaar) die met een fiets geleverd wordt maakt integraal deel uit van de fiets en wordt niet beschouwd als een accessoire.
Bijgevolg is de materiële schade en de diefstal van deze schermen gedekt onder de verzekeringsvoorwaarden.
De verzekerde kan de waarde van de schroefvaste accessoires mee opnemen in de verzekerde waarde. Dewelke niet zijn opgenomen in de verzekerde waarde zijn niet gedekt.

Waar geldig ?
De verzekering is van kracht in de Europese Gemeenschap, Noorwegen en Zwitserland.

Procedure bij een schadegeval ?
Voor de verzekerde:
1) De verzekerde is verplicht om in geval van schade de omvang van deze schade zo veel mogelijk te beperken.
2) De verzekerde is verplicht om zo snel als redelijkerwijze mogelijk, bij voorkeur binnen een termijn van 5 dagen, na diefstal van of bij schade aan zijn verzekerde fiets:
- De diefstal of schade aan te geven bij de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of bij Equinox C&M BVBA (Terlindenhofstraat 36, 2170 Merksem, Tel: +32 3 225 10 56,
e-mail: info@equinoxinsurance.be).
- Bij diefstal kennis te geven aan de lokale politie en het proces-verbaal te bezorgen aan de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of aan Equinox C&M BVBA.
- De fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of Equinox C&M BVBA meteen in kennis te stellen indien de gestolen fiets is teruggevonden.
- Alle ontvangen documenten welke betrekking hebben op de schade onmiddellijk op te sturen naar de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat of naar Equinox C&M BVBA.
Indien de fietshandelaar niet meer zou bestaan of geen lid meer zou zijn van Dynamo Retail Group, dient de verzekerde de schade aan te geven bij Equinox C&M BVBA.

Indien de verzekerde nalaat gevolg te geven aan de in huidig artikel vermelde verplichtingen, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie ten belope van het door hem geleden nadeel.

Algemeen:
Om aanspraak te kunnen maken op uitkering, dient de verzekerde te voldoen aan de volgende verplichtingen:
1) Alle door of namens de verzekeraar gevraagde inlichtingen en documenten verstrekken en aanwijzingen opvolgen.
2) Bij verlies van een/de sleutel(s) moet een duplicaat van de sleutel(s) worden bijgemaakt.
Geen sleutels laten bijmaken anders dan in bovenstaand geval.
3) De verzekerde moet zijn fiets onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant of de hersteller en defecten tijdig laten herstellen.
4) De verzekerde dient zich te onthouden van deelname aan wedstrijden, of trainingen en voorbereidingen daarvoor, met de verzekerde fiets.
5) De verzekerde dient zich te onthouden van het verhuren van de verzekerde fiets.
6) De verzekerde dient zich te onthouden van het fietsen tijdens vrijwillige intoxicatie van alle aard (alcohol, drugs, e.d.m…) en/of onder invloed van medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven.

Indien de verzekerde een of meer van de in huidig artikel vermelde verplichtingen niet of niet naar behoren nakomt, en er een oorzakelijk verband bestaat tussen dit niet-nakomen en een schadegeval, leidt dit tot een verval van dekking van dit schadegeval.

Wanneer wordt er een expert gelast om de schade vast te stellen ?
Voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgelegd, zal deze door een door Equinox C&M BVBA, voor rekening van de verzekeraar, te benoemen deskundige worden vastgesteld.
De beschadigde stukken dienen ter beschikking te worden gehouden tot een onderling akkoord is bereikt.
U moet steeds onze toestemming afwachten vooraleer er mag worden hersteld.

Hoe wordt een schade vergoed en hoeveel ?
1) De verzekeraar vergoedt de schade met inachtneming van de vrijstelling.
2) Indien de gestolen fiets voor de levering van de vervangende fiets wordt teruggevonden is de verzekerde verplicht de teruggevonden fiets terug te nemen binnen de 30 dagen na de vastgestelde diefstal.
3) Indien vergoeding heeft plaatsgevonden en de gestolen fiets wordt teruggevonden, is de verzekerde verplicht dit aan te geven aan Equinox C&M BVBA en de teruggevonden fiets af te staan aan de verzekeraar.
4) Bij totaal verlies zal de verzekeraar slechts 1 keer een vergoeding in natura uitkeren door levering van een nieuwe gelijkaardige en/of gelijkwaardige fiets tot maximaal de verzekerde waarde.
De levering gebeurt via de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeldt staat.
5) Bij materiële schade worden de herstellingskosten en vervanging van accessoires vergoed tot maximaal de verzekerde waarde met inachtneming van de vrijstelling. Bedragen de herstellingskosten meer, dan is er sprake van totaal verlies. De herstelling zal gebeuren door de fietshandelaar die op de verzekeringspolis vermeld staat.
6) Subrogatie: Door betaling van de schade treedt de verzekeraar in alle rechten en vorderingen van de begunstigde tot het bedrag van de vergoeding. Met het verzekeringscertificaat verleent de verzekerde ons het recht om ten opzichte van de aansprakelijke alle bewarende maatregelen te nemen.
7) Expertise: Voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgelegd, zal deze door een door Equinox C&M BVBA, voor rekening van de verzekeraar, te benoemen deskundige worden vastgesteld. De beschadigde stukken dienen ter beschikking te worden gehouden tot een onderling akkoord is bereikt.

Er is geen afschrijving van toepassing bij een schade uitkering !!!

Hoeveel bedraagt de vrijstelling (eigen risico) ?
Voor totaal verlies en diefstal van een volledige fiets is er GEEN vrijstelling.
Voor alle andere schades is er een forfaitaire vrijstelling van 25 EUR.

Is er een afschrijving ?
Neen. De factuurwaarde wordt 100% terugbetaald gedurende de ganse looptijd van de verzekering.

Zijn wedstrijden verzekerd ?
Wedstrijden en trainingen hiervoor zijn niet verzekerd.

Fiscaal aspect van het fietsgebruik voor ondernemingen ?
De regering wil het gebruik van de fiets als verplaatsingsmiddel fiscaal aanmoedigen en heeft daarom enkele regels uitgevaardigd en/of aangepast:
1) verhoging vrijgestelde kilometervergoeding: het fiscaal vrijgestelde deel van de door de werkgever terugbetaalde vergoedingen voor (werkelijke) verplaatsingen tussen woonplaats en werk wordt met ingang van 2009 opgetrokken naar 0.20 EUR per kilometer.
2) terbeschikkingstelling fiets: het nieuwe artikel 38§1, eerste lid, 14°, b, van het W.I.B.1992 voorziet in een vrijstelling van het 'voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling'.
Deze vrijstelling geldt zowel voor werknemers als bedrijfsleiders. Bovendien is deze vrijstelling zelfs verenigbaar met de vrijgestelde kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets (zie hierboven). Deze vrijstelling houdt immers haar belang voor andere fietsonkosten (kledij, enz) en voor de effectieve aanmoediging van het gebruik van de fiets. Uit het ontwerp van de wettekst kan afgeleid worden dat een gebeurlijk privé gebruik van de betrokken (door de werkgever ter beschikking gestelde) fiets geen afbreuk doet aan de vrijstelling.
3) verhoogde aftrek ten belope van 120 procent: bepaalde uitgaven in hoofde van de werkgever komen in aanmerking voor een fiscale aftrek a rato van 120 procent van de uitgave, onder meer wanneer zij betrekking hebben op gemeenschappelijk vervoer van werknemers in het kader van het woon-werkverkeer. Deze regeling wordt nu specifiek uitgebreid naar de kosten die gedaan worden om het fietsgebruik in het kader van het woon-werkverkeer aan te moedigen in de mate dat zij betrekking hebben op een onroerend goed voor stalling of de inrichting van kleedruimte, sanitair en douches, voor de fietsende personeelsleden, of om fietsen en toebehoren te verwerven (en te onderhouden) om die vervolgens aan de personeelsleden ter beschikking te stellen. Naast de personeelsleden worden ook de bedrijfsleiders in deze verhoogde fiscale aftrek bedoeld. Er wordt nog bijvermeld dat fietsen dienen afgeschreven te worden over een minimum periode van 3 jaar. Deze regeling van verhoogde fiscale aftrek geldt voor alle uitgaven gedaan of gedragen vanaf 1/1/2009.

Waar kan verzekerde een klacht neerleggen ?
De verzekerde heeft de mogelijkheid om elke klacht betreffende onderhavig contract te sturen naar:
• Polygon-cs, Corporate & Specialty c/o ERGO Versicherung AG (Gateway House, Brusselstraat 59, unit 3/B2, 2018 Antwerpen, Tel: +32 3 345 90 00, Email: info@polygon-cs.com)
• hetzij Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel (Tel: + 32 2 547 58 71, Fax: + 32 2 547 59 75).

Rechtsmacht ?
Elk geschil over deze verzekering zal aan de op de woonplaats van de verzekerde bevoegde rechtbank worden voorgelegd.
Wet van 8 december 1992 - bescherming persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens die in dit document vermeldt worden, zullen worden ingezameld in bestanden met het oog op het beheer van het contract.
De Belgische wetgeving, onder andere de Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014, is van toepassing op dit contract.

Wie is de verzekeraar ?
ERGO Versicherung AG (Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf, Duitsland) 100%
Vennootschap naar Duits recht met een kapitaal van € 78.673.606 geregistreerd bij het Handelsregister Düsseldorf onder nummer HRB 36466 vertegenwoordigd door haar filiaal:
ERGO Versicherung AG, Bijkantoor Frankrijk, 21 Boulevard Haussmann, 75009 Parijs)
geregistreerd bij het Handelsregister van Parijs onder het nummer 819 062 548.