BA fiets

SAFEBIKE BA FIETS – SCHADE

ALGEMENE INFORMATIE
De schadelijder dient echter wel een aantal dingen te kunnen bewijzen alvorens hij een schadevergoeding kan eisen.
Deze bewijslast is drieledig en staat met elkaar in verband.
Ten eerste moet bewezen worden dat degene die aansprakelijk wordt gesteld voor een fout of nalatigheid deze ook daadwerkelijk begaan heeft.
Ten tweede moet de schadelijder zijn aangedane schade (materieel dan wel lichamelijk) kunnen bewijzen.
Tenslotte moet het causaal verband tussen deze twee bewezen kunnen worden, d.w.z.: de schade moet aantoonbaar voortkomen uit de gemaakte fout of nalatigheid.
Met betrekking tot het eerste onderdeel wordt het criterium van 'de goede huisvader (of moeder)' gehanteerd. Onder deze persoon verstaat men de man of vrouw die in alle omstandigheden, dus tevens in de omstandigheden waarvan sprake, zorgvuldig optreedt en oordeelt met gezond verstand.

Zijn van het recht op schadevergoeding uitgesloten:
a) de persoon die:
- voor de schade aansprakelijk is, behalve indien het de aansprakelijkheid voor andermans daad betreft;
- van alle aansprakelijkheid ontheven is op grond van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- van alle aansprakelijkheid ontheven is op grond van artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Het recht op schadevergoeding blijft evenwel verworven ten voordele van de gedeeltelijk aansprakelijke persoon tot beloop van het deel van zijn schade toe te schrijven aan een verzekerde.

b) de fietser van de genoemde fiets, voor zijn stoffelijke schade wanneer hij geen lichamelijke letsels heeft opgelopen.
Deze personen kunnen evenwel aanspraak maken op de vergoeding van hun stoffelijke schade, zelfs indien zij geen lichamelijke letsels hebben opgelopen, wanneer de aansprakelijkheidsvordering gesteund is op een gebrek van de genoemde fiets.

Zijn van de verzekering uitgesloten:
a) schade veroorzaakt door fietsen met trapondersteuning die snelheden van meer dan 45 km/u mogelijk maakt;
b) schade aan de genoemde fiets;
c) schade aan goederen die door de genoemde fiets worden vervoerd, tenzij wat voorzien is in artikel 5, a);
d) schade die niet het gevolg is van het gebruik van de genoemde fiets, maar enkel te wijten is aan de vervoerde goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer;
e) schade die voortvloeit uit het deelnemen van de genoemde fiets aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe van overheidswege verlof is verleend;
f) schade die vergoed wordt overeenkomstig de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie.

PROCEDURE
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden aangegeven aan Aedes of aan Equinox C&M BVBA.
Deze verplichting rust op alle verzekerden, van wie de aansprakelijkheid betrokken kan zijn.
De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval, de naam, de voornaam en de woonplaats van de getuigen en de benadeelden vermelden.
De verzekeringnemer en de overige verzekerden verschaffen Aedes of elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon zonder verwijl alle door haar gevraagde nuttige inlichtingen en documenten.
Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten moeten door de verzekerde aan Aedes of elke met dat doel in de Bijzondere voorwaarden aangewezen persoon bezorgd worden binnen 48 uur nadat zij aan de verzekerde werden afgegeven of betekend.

AEDES Vlaanderen NV, Hoogstraat 36, 9700 Oudenaarde.
Tel: 055/33.92.34 – Fax: 055/30.49.60 – Email: info@aedesvl.be

Equinox C&M BVBA, Terlindenhofstraat 36, 2170 Merksem.
Tel: 03/225.10.56 – Email: info@equinoxinsurance.be