BA fiets

SAFEBIKE BA FIETS - FAQ

- Definitie van een Burgelijke Aansprakelijkheid (BA) verzekering?
In het algemeen definieert het Burgerlijk Wetboek de Burgerlijke Aansprakelijkheid als volgt:
"Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden."
Het benadrukt dus de termen 'fout' en 'schadevergoeding' en geeft aan dat iedere mens verantwoordelijk is voor zijn of haar daden en dat men de gevolgen voor zijn handelingen moet dragen.

- Hoeveel bedraagt de premie ?
De premie is 84 /jaar ongeacht de waarde van de fiets.

- Wanneer kan er geen BA Fiets verleend worden?

- Wordt mijn BA Fiets automatisch verlengd ?
De looptijd van deze overeenkomst bedraagt één jaar of een deel van een jaar.
Indien de overeenkomst werd afgesloten voor een periode van een jaar, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar vanaf de eerste vervaldatum, tenzij ze door een van de partijen werd opgeschort ten minste 3 maanden vóór de vervaldatum van de overeenkomst.
Indien de overeenkomst werd afgesloten voor een periode van minder dan een jaar, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar vanaf de eerste vervaldatum, tenzij ze door de verzekeringnemer werd opgezegd vóór de vervaldatum van de overeenkomst, zonder dat enige termijn in acht moet worden genomen.

- Wie wordt er gedekt ?
a) de verzekeringnemer;
b) de eigenaar, iedere houder, iedere fietser van de genoemde fiets en iedere persoon die door deze fiets wordt vervoerd;
c) de werkgever van de voornoemde personen wanneer zij van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

- Welke soorten fietsen moeten verzekerd worden ?
Bepaalde elektrische fietsen hebben sinds de nieuwe wetgeving van 1/10/2016 een BA verzekeringsplicht.
Alle andere fietsen zijn normaal gezien verzekerd onder een ‘familiale’ polis maar dit moet men voor de elektrische fietsen voor alle zekerheid toch even navragen bij zijn verzekeringsmakelaar of -maatschappij.

De wetgeving onderscheidt 3 soorten elektrische fietsen:
1) Fietsen met elektrische hulpmotor
• Hulpmotor maximaal 250 W
• Ondersteuning tot maximaal 25 km/uur
• Enkel trapondersteuning: geen verzekerings- en inschrijvingsplicht.

2) Gemotoriseerde fietsen
• Hulpmotor maximaal 1000 W
• Ondersteuning tot maximaal 25 km/uur
• Trapondersteuning.
• Motor kan ook zelfstandig werken.
- Enkel trapondersteuning: geen verzekerings- en inschrijvingsplicht.
- Motor kan ook zelfstandig werken: verzekeringsplicht en geen inschrijvingsplicht.

3) Bromfiets klasse Speed Pedelec
• Hulpmotor maximaal 4000 W
• Ondersteuning tot maximaal 45 km/uur
• Trapondersteuning.
• Motor kan ook zelfstandig werken.
- Enkel trapondersteuning: geen verzekeringsplicht maar wel inschrijvingsplicht.
Geen verzekeringsvignet van de verzekeraar nodig.
Inschrijving door de eigenaar van de fiets.
- Motor kan ook zelfstandig werken: verzekeringsplicht en inschrijvingsplicht.
Verzekeringsvignet nodig.
Inschrijving door de verzekeraar of de bemiddelaar.

Let op!
Er zijn ook elektrische fietsen met een starthulp. Die elektrische fietsen laten toe alleen over een korte afstand (bijv. 10 m) tegen een beperkte snelheid (bijv. 5 km/uur) zelfstandig te rijden.
Ook voor die elektrische fietsen moet uw klant een BA fietsverzekering nemen.

Heeft U een elektrische fiets die meer dan 45km/uur kan rijden? Dan valt die elektrische fiets onder de categorie motorfiets en moet U zich houden aan de wetgeving die geldt voor motorfietsen.

Overzichtstabel verzekerings- en inschrijvingsplicht per soort elektrische fiets : Download hier
Overzichtstabel verkeersregels per soort elektrische fiets : Download hier

Overzichtstabel verzekerings- en inschrijvingsplicht per soort elektrische fiets: download hier
Overzichtstabel verkeersregels per soort elektrische fiets: download hier

- Wordt mijn BA Fiets automatisch verlengd ?
De looptijd van deze overeenkomst bedraagt één jaar of een deel van een jaar.
Indien de overeenkomst werd afgesloten voor een periode van een jaar, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar vanaf de eerste vervaldatum, tenzij ze door een van de partijen werd opgeschort ten minste 3 maanden vóór de vervaldatum van de overeenkomst.
Indien de overeenkomst werd afgesloten voor een periode van minder dan een jaar, wordt ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar vanaf de eerste vervaldatum, tenzij ze door de verzekeringnemer werd opgezegd vóór de vervaldatum van de overeenkomst, zonder dat enige termijn in acht moet worden genomen.

- Uitkeringen in geval van schade ?
Voor schade ten gevolge van lichamelijk letsel is het bedrag van de dekking onbeperkt.
Voor materiële schade is de dekking beperkt tot:
a) 2.500 € per vervoerde persoon voor zijn kleding en persoonlijke bagage;
b) 100.000.000 € per schadegeval in alle andere gevallen

- Welke schades zijn uitgesloten?
a) schade veroorzaakt door fietsen met trapondersteuning die snelheden van meer dan 45 km/u mogelijk maakt;
b) schade aan de genoemde fiets;
c) schade aan goederen die door de genoemde fiets worden vervoerd, tenzij wat voorzien is in artikel 5, a);
d) schade die niet het gevolg is van het gebruik van de genoemde fiets, maar enkel te wijten is aan de vervoerde goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer;
e) schade die voortvloeit uit het deelnemen van de genoemde fiets aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe van overheidswege verlof is verleend;
f) schade die vergoed wordt overeenkomstig de wetgeving betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie.

- Waar geldig?
De dekking wordt ook verleend voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in om het even welk land van de Europese Unie (Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Zweden), in IJsland, Liechtenstein, het vorstendom Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Vaticaanstad, het vorstendom Andorra, Marokko, Tunesië, Turkije en in om het even welk ander land dat door de Koning wordt bepaald krachtens artikel 3, § 1, van de wet van 21 november 1989.

- Borgsom?
Eist een buitenlandse overheid, naar aanleiding van een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in een van de landen vermeld in artikel 1, met uitzondering van België, dat ter beveiliging van de rechten van de benadeelden, een bedrag wordt gedeponeerd voor de opheffing van een op de genoemde fiets gelegd beslag of voor de invrijheidstelling onder borg van de verzekerde, dan schiet Aedes de geëiste borgsom voor of stelt zij haar persoonlijke borg tot ten hoogste 62.000 € voor de genoemde fiets en voor alle verzekerden samen, verhoogd met de kosten van de samenstelling en terugvordering van de borgsom, die ten laste zijn van Aedes.

- Kan een gebruikte fiets nog verzekerd worden?
Ja.

- Hoeveel bedraagt de vrijstelling (eigen risico) ?
Er is geen vrijstelling van toepassing.

- Is er een afschrijving ?
Neen.